+91-7559999000

  ചർമാർബുദം തടയാൻ ബ്രൊക്കോളി...

 • ബ്രൊക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയിലടങ്ങിയ ഒരു സംയുക്തം ചർമാർബുദമായ മെലനോമ ബാധിച്ച കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നു പ

 • ചായകുടി ശീലം അർബുദം തടയും...

 • രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുഷാറില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകും മിക്കവരും. ചായകുടി ശീലമാക്കിയവർ

 • യോഗ കാന്‍സര്‍ മാറ്റുമോ......?

 • യോഗയിലെ വ്യായാമമുറകള്‍ കാന്‍സര്‍ മാറ്റുമെങ്കില്‍ മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും കാന്‍സര്‍ മാറ്റണം. ദി

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency