+91-7559999000

  വേദനയില്ലാത്ത ഹാർട്ടറ്റാക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?...

 • പ്രമേഹമുള്ളവർക്കു സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് വേദനയില്ലാത്ത ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ? ഇതിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തി

 • ഉറക്കം കുറഞ്ഞാല്‍ ഹൃദയം പണിമുടക്കും......

 • റേഡിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ് പഠനം പുറത്തുവിട്ടത്....... ഉറക്കക്കുറവും വൈകിയുള്ള ഉറക്കവും  

 • വിദ്യാഭ്യാസം ഹൃദയാഘാതം ചെറുക്കും......

 • എന്നാല്‍, വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവര്‍ക്കിടയില്‍ ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഒന്നരമടങ്ങ് അധി

 • Causes and diagnosis of chest pain in young females, Article author: Dr Apurva C Madia. Consultant Cardiologist. Ahmedabad, India.

 • Chest pain is one of the common complaints heard in medical OPDs as well as at the GP's clinic. Chest pain causes a lot of anxiety in the patient as it is many a time related to "heart attack" or angina and people are quite aware of the serious consequences of the symptom. Anyone having a chest pain

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency