+91-7559999000

  കൊളസ്‌ട്രോള്‍ എല്ലുകള്‍ക്കും വില്ലന്‍.....

 • മൃഗങ്ങളില് നടത്തിയ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പഠനങ്ങളി ലാണ് കൊഴുപ്പ് എല്ലുകളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency