+91-7559999000

  എയ്ഡ്‌സ് തടയാനുളള പ്രതിരോധമരുന്ന് തയ്യാറാവുന്നു ......

 • എച്ച്.ഐ.വി. വൈറസ് ബാധിച്ച എലികളില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തില്‍ മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു..

  കാന്‍ബറ: എയ

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency