+91-7559999000

  മടങ്ങിവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയാം...

 • പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളോടു രക്ഷിതാക്കൾ മുഖം തിരിക്കുമ്പോൾ, നിയന്ത്രണ വിധേയമായ പകർച്ച വ്യാധികൾ കരുത്തോടെ തിര

 • 112

  Emergency
 • 108

  Ambulance
 • 105

  Red Cross
 • 1910

  Emergency